دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر احمد خمارلو

2- دکتر سید جواد علی محمد

3- دکتر امیر روزبهانی

4- دکتر هاتف عبدلی

5- دکتر حسام عبدوس

6- دکتر پگاه آقا کوچکی

7- دکتر ناهید الله وردی

8- دکتر شعیب طباطبائیان

9- دکتر حسین صبوری

10- دکتر امیر حسین خالو


چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی